HI- plan 2019

Håkon Søgnen – HovedinstruktørForord:

 

Dette dokumentet beskriv planen for Bergen Fallskjermklubb sin operative verksemd i 2019, operative instruksar for HL, HFL og HM og liste over klubbens aktive instruktørar. 

 

Forord:

1 Status og rammevilkår

1.1 Innleiing

1.2 Rammevilkår

1.2.1 Fly

1.2.2 Flygere

1.2.3 Flygekontroll

1.2.4 Landingsområder

1.2.5 Lokale

1.2.6 Materiell

1.2.7 Instruktørstab

1.3 Langtidsplan

2 Eksterne styringer

2.1 Flygekontrollenhet

2.2 Stend jordbrukskule

3 Verksemda i klubben

3.1 Plan

3.2 Sikkerhet

3.2.1 Generelt

3.2.2 Innflyvningsmønster

3.2.3 Skjermkjøring

3.2.4 Skjermflyging i fjell

3.2.5 Demo og innhopp

3.3 Utdanning

3.4 Kursverksemd

4 Forvaltning av materielltjenesten

4.1 Generelt

4.2 Tandemutstyr

4.3 Privateid utstyr

5 Styring og kommunikasjon

5.1 Styring

5.3 Rapporteringsrutiner

5.4 Kvalitetskontroll

6 Vedlegg

 

1 Status og rammevilkår

1.1 Innleiing

Klubben sin verksemd i fjor bar preg av at vi står uten klubbfly på tredje året. Sjølv om vi har fått mange nye mennesker i klubben er det vanskelig å få gjort nok hopp. Vi hadde 660 hopp, ca 200 hopp mindre enn året før. 

1.2 Rammevilkår

1.2.1 Fly

Klubben eier en Cessna 182, LN-DBY, som vil bli nytta til storparten av verksemda når denne blir klar, forhåpentligvis i løpet av våren 2019.

Teknisk sjef for LN-DBY er Sara Lothe. Vedlikehald utføres av klubbens faste

mekaniker, Hans Jakob Listerud. 

 

Klubben har siste året leid inn ein tilsvarende maskin, Cessna 182, LN-RAA. Dette flyet høyrer heime på Voss og nyttast normalt av Voss Fallskjermklubb.

 

1.2.2 Flygere

Flygarar som benyttes til LN-DBY er organisert av Lars Rasmussen. Klubben har ein god stamme av pilotar som er kjende med flyet og klubbens verksemd. I henhold til Standard Operasjons Prosedyre skal HI gjennomføre ein brief med alle nye flygere på det fallskjermtekniske. Dette vil bli gjort fortløpende etter at eventuelle nye piloter er godkjende av flygersjef. I tilfeller der klubben leier inn LN-RAA, vil piloter tilknytta dette flyet nyttast.

 

1.2.3 Flygekontroll

Kontakten med tårnet er viktig for klubben og gir tårnet ei betre forståing av klubbens aktivitet. Vi har eit godt samarbeid med flygekontrolltjenesten og opplever skjelden begrensaninger fra den kanten.

 

1.2.4 Landingsområder

Klubben benytter i hovedsak tre hoppfelt. I Bergen benyttes hovedsakelig Stend høst, vinter og vår, ved hopping på Voss benyttes Bømoen. Hoppfeltet på Stend tilfredsstiller kravene for all type hopping og er klubbens primære hoppfelt. Hoppfeltet er utilgjengelig i perioden fra starten av mai til midten av september. Når Stend ikkje er tilgjengelig bruker vi vårt nye hoppfelt på Titlestad for erfarne hoppere. I fjor sommer prøvde vi å åpne opp hoppfeltet på Titlestad for erfarne elever. Dette er noko vil vil fortsette med i år. 

 

BFSK legger opp til å bruke Bømoen som hoppfelt den siste helga i kvar måned i perioden der det ikkje er fulldrift på Voss. I tillegg planlegges det hopping heile påsken i regi av BFSK. 
1.2.5 Lokale

Klubblokalene og manifest er ikkje lokalisert i tilknytning til landingsområda. Dette stiller store krav til hoppfeltorganisering. Klubben har gode rutiner innarbeida for dette. Ei potensiell problemstilling er at HL kan være langt unna landingsområdet, og det stiller i så måte større krav til HFL i ved ein eventuell hendelse. Sjølv om denne problemstillinga er kjend blant klubbens medlemmer vil dette bli fokusert på i år og. 

 

Klubben har i 2017 flytta inn i egen brakkerigg på Flesland. Disse lokala er veldig godt egna til virksomheten vår. 

 

1.2.6 Materiell

BFSK eiger 7 komplette fallskjermsett for elever. 5 er av typen Vector SE, og 2 av typen Vector3 og er satt opp med navigator hovedskjermer i størrelsene 280, 260 (x4) og 220. Voss Fallskjermklubb leiger utstyret under fulldriftsperioden. Vi vil i tillegg leiga tilsvarende utstyr fra VossFSK i vinterhalvåret. I tillegg eiger klubben ein tandemrigg. 

 

1.2.7 Instruktørstab

Klubben har en stor og kompetent instruktørstab. Av aktive instruktører er det på det nåværende tidspunkt 3 stk I-1’er, 5 stk I-2’er og 9 stk I-3’er. Til sammen har klubben har totalt 9 aktive hoppledere pr i dag. 

1.3 Langtidsplan

Den langsiktige målsetninga for BFSK er å oppretthalde eit godt og inkluderande klubbmiljø med ein bærekrafitg aktivitet. Aktivitetsmål for 2019 er 1000 hopp, som er eit minimum for å kunne ha forsvarlig drift. 

 

Skulle det vise seg at klubben får meir enn 1500 hopp i 2019, har HI gått med på å ta skjegget sitt.

 

Målsetninga er å oppnå målet om aktivitet og samtidig forholde seg til SU sin hovedmålsetning om null ulykker samt et minimum av uhell og næruhell. 

2 Eksterne styringer

2.1 Flygekontrollenhet

Ein klubb som opererer ut fra ein kommersiell flyplass vil alltid være påvirka av føringer frå Flygekontrolltjenesten, og i tilfeller der slike føringer vil påvirke klubben sin operative drift, vil det være HI sine oppgave å legge til rette for at dette gjerast på ein måte som ikkje har unødvendige negative følger for driften. 

2.2 Stend jordbrukskule

Vi har ikkje tilgang til å bruke hoppfeltet på Stend om sommeren, vanligvis mellom 1.mai og midten av september. Dette gjer at vi i denne perioden hopper på vårt sekundære hoppfelt på Titlestad. 

3 Verksemda i klubben

3.1 Plan

Aktiviteten i BFSK er størst fra september til mai da vi har tilgang til landingsområde på Stend. BFSK vil og drive hopping på Bømoen 2-3 ganger om høsten og 2-3 ganger om våren i tillegg til påska. Ved bra vær planlegges hopping hele året kvar lørdag og søndag. I deler av sommerhalvåret legges det til rette for hopping tirsdag og torsdag ettermiddag. 

 

HI skal være deltakende i den operative driften og sjå til at dei rutiner som ligger til grunn for driften blir fulgt. 

 

Det vil bli holdt instruktørmøter som for å etablere ei felles platform for holdninger og arbeidsmetoder med fokus på sikkerhet og trivsel. Det tette samarbeidet med Voss FSK om instruktørutdanning vil fortsette i år i form av felles I3 kurs.

3.2 Sikkerhet

3.2.1 Generelt

I fjor hadde BFSK 11 innrapportert observasjoner, ingen av desse var av alvorlig hendelsesgrad. Hendelser i klubben blir kontinuerlig drøfta i instruktørgruppa.

 

Ved hopping på Bømoen skal Voss Fallskjermklubb sine rutiner følges med tanke på hoppfeltorganisering, skjermkjøringsmønster og åpningshøgde og lokale retningslinjer for lufttrafikk, mens BFSK sine operative rutiner følges i forhold til Handlingsinstruks, HL-, HM- og HFL- instruks på de punkter som er relevante for hopping på Bømoen. Sjå vedlagte instrukser.

 

3.2.2 Innflyvningsmønster

Innflyvningsmønstra er tilpassa det enkelte hoppfelt, men mønsteret er tenkt å være så likt som mulig på klubbens tre faste hoppfelt. Ei sjekkliste for hoppfeltbrief er utarbeida i 2012, og denne vil bli førende for korleis innflyging og løft skal organiseres også i år. Ved sjekklista skal flyfoto med inntegnet innflyvningsmønster for aktuelle landingsfelt medfølge. Sjå  artikkel på bfsk.no.
3.2.3 Skjermkjøring

All skjermkjøringsutdanning for både elever og erfarne hoppara skal gjerast på ein slik måte at hopparane også verdt førebud på hopping på større hoppfelt og fra større fly. 

 

Instruktører, tilknytta klubben, med bred skjermkjøringserfaring oppfordras til å ta hånd om medlemmers behov for rådgivning innen valg av type og størrelse på hovedskjerm. HI samarbeider med HI-Voss for å unngå HI-shopping.3.2.4 Skjermflyging i fjell

Det skal under ingen omstendighetar gjennomføres skjermkjøring i fjell under hopping i regi av Bergen Fallskjermklubb. Det er viktig at dette formidles ved hopping på Bømoen, der hopparar er vant til å organisere fjellflyging på kort varsel. All slik hopping må gjøres under Voss FSK sin operasjonstillatelse.

 

3.2.5 Demo og innhopp

All hopping utenfor Stend, Titlestad eller Bømoen skal godkjennes av HI i kvart enkelt tilfelle. I forkant av alle innhopp skal plan for aktiviteten sendes skriftlig på e-post for godkjenning av HI. For alle innhopp skal det krevest minimum A-lisens. Ved planlegging av demoer kan klubbens demoansvarlig, Stein Hansen kontaktes direkte.

3.3 Utdanning

Utdanningsmål for BFSK 2019:

 • 12 stk Elevbevis
 • 6 stk A-lisenser (fra årets kurs)
 • 3 stk B-lisenser (fra fjorårets kurs)
 • 3 stk MK
 • 2 stk TV
 • 3 stk I-3’er
 • 0 stk I-2’er 
 • 1 stk I-1’er

 

Økning av instruktørkapasiteten vil være eit fokusområde også i 2019. Målsetninga er at alle kandidater som er motivert og tilfredsstiller krava skal få delta på instruktørkurs dei er kvalifisert for i løpet av 2019. Det er også eit mål å få forberedt 2-3 stk I-2 kandidatar for kurs i 2020.

3.4 Kursverksemd

Klubben har planlagt å arrangere to linekurs i vårsesongen og to i høstsesongen. 

 

I-3 kurs vil bli organisert i fulldriftperioden for Voss FSK på Bømoen. Kurset er ei samarbeid mellom BFSK og Voss FSK kor medlemmer fra begge klubbar kan delta. Det vil bli viktig å få arransjert lineutsjekker i etterkant for hoppmestre utdanna ved dette kurset. 4 Forvaltning av materielltjenesten

4.1 Generelt

Materielltjenesten i BFSK vert ivaretatt gjennom materialforvalter Marianne Dypå. Materiellkartoteket er tilgjengelig for klubbens HLer og MKer, samt medlemmer, gjennom klubbens hjemmesider. Alt felleseigd utstyr som blir leid inn fra Voss Fallskjermklubb skal førast inn i kartoteket før det takast i bruk.

 

Klubben har ein solid stamme av materiellkontrollører og desse er aktive i miljøet.

4.2 Tandemutstyr

Klubben kjøpte i 2017 ein egen tandemrigg, men utstyr kan og leigast inn ved behov fra Voss FSK. Leie administrerast av Styret v/ materialforvalter. Alle hopp på leid tandem-riggene skal føres i tandem-loggen til Voss FSK slik at vi har oversikt over gang-tider på komponenter. Materialforvalter følger med på antall hopp igjen på klubben sin rigg.

4.3 Privateid utstyr

Regler for anbefalt og tillatt skjermstørrelse vil bli kontrollert av HFL ved utfylling av årets registreringsskjema. 

5 Styring og kommunikasjon

5.1 Styring 

Den operative driften av klubbens verksemd styres av hoppledere som er godkjent av HI. Det er utarbeidet ei liste over klubbens aktive instruktører der det fremgår kven som er godkjent for kva oppgaver. Denne lista er tilgjengelig gjennom klubben sine nettsider. 

 

All hopping i regi av klubben skal vere i henhold til klubbens terminliste slik at det er lett for alle å følge med på kva vi planlegger. Hopping utenom dette skal avklares med HI i kvart enkelt tilfelle.

 

Kommunikasjon med klubbens hoppledere foregår først og fremst gjennom lukka gruppe på Facebook. Denne kanalen nyttes og til tilbakemelding og konklusjoner fra hendelser.

 

5.2 Kontrollsystemer

 

Vi bruker elektronisk registrerings-skjema kombinert med Jumprun som kontrollsystem for lisenser, luftdyktighet og skjermstørrelse. All hopping må derfor manifesteres i JumpRun med mindre HI har gitt skriftlig dispensasjon om anna løysing. 

5.3 Rapporteringsrutiner

Ved uønskede hendelser skal HL snarest opprette initiell observasjon på http://app.nlf.no. Denne registreringen vil bli arbeidet videre med i samarbeid med HI etter endt hopping. HI sender denne videre til fagsjef innen 48 timer. 

Ved personskade eller FU skal HI informeres pr. telefon omgående.

Kvartalsrapportering gjøres ut fra tall fra bfsk.no sin integrasjon mot Jumprun.

5.4 Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll gjennomføres ved at HI er tilstede under hopping, i tillegg til hyppig dialog med HLer, instruktører og hoppere. Gjennomgang av hendelser og rapportering skal bli gjort fortløpende på instruktør-gruppa.

6 Vedlegg

 1. HL-instruks
 2. HFL-instruks
 3. HM-instruks
 4. Instruktørliste
 5. Innflygingsmønstre
 6. Operativt elevutstyr